Seven Elements

Assurance

Assurance

Belanghebbenden van uw jaarrekening en/of financiële overzichten zijn vaak op zoek naar zekerheid door certificering van uw cijfers. Seven Elements Assurance B.V. richt zich op assurancedienstverlening. Zij verzorgt controleverklaringen voor zowel jaarrekeningcontroles als bijzondere opdrachten. Bij bijzondere controleverklaring kunt u denken aan subsidieafrekeningen, projectverklaringen, financiële overzichten voor aanbestedingen etc.

Jaarrekeningcontrole

De jaarrekeningcontrole is voor veel ondernemingen een wettelijke verplichting. In onze dienstverlening naar u willen wij hieraan een nieuwe dimensie geven. Het traditioneel controleren van de financiële administratie laten wij zoveel als mogelijk achter ons. De wereld om ons heen verandert en ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook uw organisatie heeft hiermee te maken. Ondernemingen investeringen steeds meer in ICT voor een efficiënte bedrijfsvoering. Tijdens de jaarrekeningcontrole willen wij met deze nieuwe ontwikkelingen meegaan. Wij zullen focus leggen op de interne processen en procedures, waarbij ICT een belangrijk onderdeel is. Wij maken, waar mogelijk, gebruik van controlesoftware om uw administratieve organisatie optimaal te benutten. Hierdoor kunnen wij de controle efficiënt en effectief uitvoeren.

Welke bedrijfsrisico’s loopt uw organisatie en worden deze risico’s intern wel goed beheerst? Een vraag waarop iedere bestuurder, commissaris of directeur een bevestigd antwoord wil krijgen. De beheersing van de financiële bedrijfsrisico’s zal als een rode draad door onze controle heen lopen. In onze besprekingen met u en in onze rapportages zal dit onderwerp veel aandacht krijgen.

Projectverklaringen en subsidieafrekeningen

Voert u een project uit, gesubsidieerd door een (lokale) overheid, dan is de kans groot dat u gedurende de uitvoering van de opdracht, of na afronding van de opdracht, een controleverklaring nodig heeft waaruit de juistheid en de rechtmatigheid van de besteedde subsidiegelden blijkt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in deze projectcontroles en hebben wij ruime ervaring met verschillende (inter)nationale overheden.

Seven Elements kan u adviseren en kan ondersteuning bieden om uw projectadministratie efficiënt in te richten, mede om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. Het beheersen van projecten gaat verder dan alleen het voldoen aan de (financiële) voorwaarden van de opdrachtgever. Het goede projectbeheersing draagt tevens bij aan een betere liquiditeitsbeheersing. Voor uitgebreide informatie kunt u onze brochure downloaden.

Overige bijzondere opdrachten

Mogelijk spelen er in uw organisatie ook andere situaties waarin een controleverklaring dient te worden afgegeven, neem bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure. Bij aanbestedingsprocedures wordt vaak gevraagd om een controleverklaring bij een opgave van bijvoorbeeld minimale omzetcijfers, referentieprojecten, getrouwheid van historische cijfers of een juistheidcontrole van een rekenkundige opstelling. De concurrentie bij aanbesteding is groot en de tijdsspanne vaak kort. In dat geval wilt u een snelle service van uw accountant tegen zo laag mogelijke kosten.

Als u een handelsorganisatie hebt en u brengt batterijen of bepaalde verpakkingsmaterialen als eerste op de Nederlandse markt, kan er achteraf om een verantwoording worden gevraagd, welke voorzien moet worden van een controleverklaring.

Een andere situatie kan zijn dat u een groot afnemerscontract bent aangegaan en dat er zeer specifieke voorwaarden zijn over de prijsstelling. De berekeningen zijn door u als buitenstaander niet te controleren en de afnemer wilt u geen inzicht geven in zijn administratie in verband met concurrentiegevoelige informatie. Toch wilt u weten of u de juiste prijs krijgt doorbelast. In dat geval kunnen wij bij de afnemer vaststellen dat de contractvoorwaarden zijn nageleefd. Door middel van specifiek overeengekomen werkzaamheden gaan wij dan na of er conform de contractvoorwaarden is gehandeld.

Wij hebben hier een aantal voorbeelden van mogelijke situaties beschreven, echter deze opsomming is niet limitatief. Voor uitgebreide informatie kunt u onze brochure downloaden. Wij hebben ruime ervaring in diverse situaties, zodat wij snel, flexibel en tegen aantrekkelijke tarieven in uw behoeften kunnen voorzien.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u graag met ons van gedachten wisselen om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken dan kunt u ons bereiken via 088-77 11 777 of info@7-e.nl.